De hoofdactiviteiten van Geotron B.V. betreffen veldwerkzaamheden voor geotechnisch en milieukundig onderzoek. Geotechnisch bodemonderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens van de ondergrond als voorbereiding voor de bouw van onder andere:

  • tunnels en andere ondergrondse werken
  • funderingen
  • grondconstructies zoals dijken
  • damwanden
  • grondwater in bouwputten

De veldwerkzaamheden bij geotechnisch onderzoek bestaan uit sonderingen en boringen. Bij deze veldwerktechnieken wordt informatie verzameld van de ondergrond (sonderingen, classificatie) en worden geroerde en ongeroerde grondmonsters genomen voor laboratoriumtesten. Peilbuizen worden geplaatst om inzicht te krijgen in de stijghoogte van het grondwater en doorlatendheid van de bodem middels pompproeven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de nationale normen NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5119 Geotechniek -Boren en monsterneming in grond en NEN 5120 Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen. Opgemerkt wordt dat NEN 5104 wordt vervangen door NEN-EN-ISO 14688-serie. NEN 5119 en NEN 5120 zijn ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 22475-1 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor monsterneming en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering.

De mechanische boringen worden voor zover noodzakelijk uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2100, protocol 2101

Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op