Milieuonderzoek

De hoofdactiviteiten van Geotron B.V. betreffen veldwerkzaamheden voor milieukundig en geotechnisch onderzoek. Milieukundig bodemonderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens van de ondiepe en diepe ondergrond ter beoordeling van de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit en de eventuele omvang van bodemverontreiniging. Deze onderzoekswerkzaamheden beslaan het gebied van de compartimenten bodem, water en (bodem)lucht voor zowel de land- als waterbodem.

In geval sanering van de bodem noodzakelijk is ondersteund Geotron B.V. door het uitvoeren van veldwerkzaamheden voor het injecteren van nutriënten of chemische middelen, plaatsen van onttrekkingsbronnen en monitoringspeilbuizen en bemonsteringen van grondwater als onderdeel van het monitoringsprogramma van de sanering.

Ter beoordeling van de hergebruiksmogelijkheden van grond bij (grootschalige) infrastructurele werken, herinrichting van het landschap en delfstofwinning voert Geotron B.V. partijkeuringen uit. Partijkeuringen betreffen de enige onderzoeksactiviteiten op het gebied van milieuonderzoek waar Geotron naast de veldwerkzaamheden ook de rapportage verzorgd.

De veldwerkzaamheden bij milieukundig onderzoek bestaan uit handmatige en machinale boringen. In specifieke gevallen wordt met behulp van sondeertechnieken (MIP/ROST) inzicht verkregen in de bodemkwaliteit. Ter beoordeling van het gehalte aan metalen in de bodem werkt Geotron B.V. met xrf-technieken. Peilbuizen worden geplaatst om de kwaliteit van het grondwater te beoordelen. Indien sprake is van een bodemverontreiniging met vluchtige stoffen kan Geotron B.V. de bodemlucht onderzoeken, zelfs tot 5 m-mv en dieper middels een continue boor en meetmethode.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijnen:

  • Partijkeuringen : BRL SIKB 1000, protocol 1001;
  • Bodemonderzoek (landbodem) : BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2018;
  • Bodemonderzoek (waterbodem) : BRL SIKB 2000, protocol 2003;
  • Mechanische boringen : BRL SIKB 2100, protocol 2101.

Binnen deze beoordelingsrichtlijnen vindt een doorverwijzing plaats naar diverse NEN-normen. De onderzoekstrategie is meestal afgeleid / conform de:

  • NEN 5740 Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
  • NEN 5720 Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek naaar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie.
Interesse in onze diensten? Bel of mail ons voor meer informatie. neem contact op